<< February 2020 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
     
1  A95: 1,385€/l
 DSL: 1,407€/l
 LPG: 0,659€/l 
2  A95: 1,375€/l
 DSL: 1,405€/l
 LPG: 0,659€/l 
3  A95: 1,363€/l
 DSL: 1,404€/l
 LPG: 0,659€/l 
4  A95: 1,371€/l
 DSL: 1,403€/l
 LPG: 0,659€/l 
5  A95: 1,368€/l
 DSL: 1,398€/l
 LPG: 0,659€/l 
6  A95: 1,366€/l
 DSL: 1,394€/l
 LPG: 0,659€/l 
7  A95: 1,364€/l
 DSL: 1,387€/l
 LPG: 0,679€/l 
8  A95: 1,363€/l
 DSL: 1,382€/l
 LPG: 0,694€/l 
9  A95: 1,363€/l
 DSL: 1,380€/l
 LPG: 0,694€/l 
10  A95: 1,361€/l
 DSL: 1,377€/l
 LPG: 0,694€/l 
11  A95: 1,370€/l
 DSL: 1,382€/l
 LPG: 0,694€/l 
12  A95: 1,370€/l
 DSL: 1,379€/l
 LPG: 0,694€/l 
13  A95: 1,370€/l
 DSL: 1,382€/l
 LPG: 0,694€/l 
14  A95: 1,371€/l
 DSL: 1,382€/l
 LPG: 0,644€/l 
15  A95: 1,370€/l
 DSL: 1,381€/l
 LPG: 0,627€/l 
16  A95: 1,370€/l
 DSL: 1,379€/l
 LPG: 0,627€/l 
17  A95: 1,370€/l
 DSL: 1,379€/l
 LPG: 0,627€/l 
18  A95: 1,370€/l
 DSL: 1,377€/l
 LPG: 0,627€/l 
19  A95: 1,369€/l
 DSL: 1,375€/l
 LPG: 0,627€/l 
20  A95: 1,369€/l
 DSL: 1,373€/l
 LPG: 0,627€/l 
21  A95: 1,369€/l
 DSL: 1,377€/l
 LPG: 0,657€/l 
22  A95: 1,369€/l
 DSL: 1,375€/l
 LPG: 0,663€/l 
23  A95: 1,369€/l
 DSL: 1,374€/l
 LPG: 0,663€/l 
24  A95: 1,369€/l
 DSL: 1,374€/l
 LPG: 0,663€/l 
25  A95: 1,369€/l
 DSL: 1,375€/l
 LPG: 0,663€/l 
26  A95: 1,369€/l
 DSL: 1,375€/l
 LPG: 0,663€/l 
27  A95: 1,367€/l
 DSL: 1,372€/l
 LPG: 0,663€/l 
28  A95: 1,357€/l
 DSL: 1,371€/l
 LPG: 0,663€/l 
29  A95: 1,375€/l
 DSL: 1,371€/l
 LPG: 0,666€/l