<< November 2020 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
      
1  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,963€/l
 LPG: 0,622€/l 
2  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,963€/l
 LPG: 0,622€/l 
3  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,964€/l
 LPG: 0,622€/l 
4  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,964€/l
 LPG: 0,622€/l 
5  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,964€/l
 LPG: 0,621€/l 
6  A95: 1,225€/l
 DSL: 0,964€/l
 LPG: 0,621€/l 
7  A95: 1,228€/l
 DSL: 0,964€/l
 LPG: 0,629€/l 
8  A95: 1,228€/l
 DSL: 0,964€/l
 LPG: 0,629€/l 
9  A95: 1,228€/l
 DSL: 0,964€/l
 LPG: 0,629€/l 
10  A95: 1,225€/l
 DSL: 0,964€/l
 LPG: 0,629€/l 
11  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,966€/l
 LPG: 0,629€/l 
12  A95: 1,225€/l
 DSL: 0,972€/l
 LPG: 0,637€/l 
13  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,976€/l
 LPG: 0,644€/l 
14  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,979€/l
 LPG: 0,646€/l 
15  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,982€/l
 LPG: 0,652€/l 
16  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,983€/l
 LPG: 0,654€/l 
17  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,985€/l
 LPG: 0,652€/l 
18  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,985€/l
 LPG: 0,648€/l 
19  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,985€/l
 LPG: 0,645€/l 
20  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,985€/l
 LPG: 0,639€/l 
21  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,986€/l
 LPG: 0,639€/l 
22  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,986€/l
 LPG: 0,638€/l 
23  A95: 1,226€/l
 DSL: 0,989€/l
 LPG: 0,635€/l 
24  A95: 1,226€/l
 DSL: 1,002€/l
 LPG: 0,633€/l 
25  A95: 1,226€/l
 DSL: 1,009€/l
 LPG: 0,631€/l 
26  A95: 0,000€/l
 DSL: 0,000€/l
 LPG: 0,000€/l
27 28 29 
30